Benvolguts/des companys/es,

Mitjançant una iniciativa de la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana, es va fixar com a objectiu per aquest any l’elaboració d’un Pla d’Igualtat d’oportunitats amb mesures concretes que es pogués aplicar als diferents col·legis, tenint en compte les especificacions territorials de cada un d’ells.

Per això, es va considerar necessari efectuar una primera anàlisi d’igualtat de gènere que ens permetés la detecció de possibles problemes i dificultats que puguin plantejar-se en la matèria, motiu pel qual es va elaborar una enquesta adreçada tant als col·legiats/des, com als membres de les diferents juntes de govern i als treballadors/es dels col·legis.

Un cop examinats els resultats, s’ha elaborat un Pla d’Igualtat sobre dos eixos principals:

– Promoure la integració de la perspectiva de gènere en la institució (estructura, organització, presa de decisions i activitat).

– Promoure la igualtat d’oportunitats i no discriminació entre el personal treballador dels col·legis.

Al respecte, cal indicar que el nostre Col·legi ha fet un pas endavant molt important pel que fa a la promoció de la igualtat en la institució. La nostra Degana, Encarna Orduna, actualment ostenta també els càrrecs de vicepresidenta del Consell de l’Advocacia Catalana  i d’una de les vicepresidències del CGAE. A La Junta de Govern 4 dones ostenten càrrec i la plantilla col·legial està formada íntegrament per dones.

Val a dir també que els percentatges de col.legiació a la nostra institució son actualment un 47% format per dones i un 53% per homes.

Aquestes dades no són obstacle per seguir endavant i promoure objectius específics dins el camp de la igualtat. Per això, és intenció del col·legi, entre altres i a nivell institucional:

– Establir una imatge i comunicació corporativa igualitària. En aquest sentit indicar que els nous Estatuts Col·legials contemplen el canvi de denominació del nostre col·legi sota la denominació de l’ Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus.

– Efectuar una política d’igualtat d’oportunitats respecte a l’ estructura, organització i representativitat.

– Promoció, sensibilització de la igualtat i no discriminació entre advocades i advocats.

En aquest sentit, s’han elaborat de manera específica dos Protocols amb l’objectiu de detecció i solució de situacions de discriminació per raó de gènere, mitjançant:

– Un protocol de funcionament del canal de queixes/denúncies per situacions de discriminació per raó de gènere, dirigit a aquells/es col·legiats/des, que pateixen discriminació d’un company, òrgan judicial, fiscalia, òrgan policial o en relació al propi despatx on desenvolupa la seva tasca professional.

– Un protocol per a la prevenció d’assetjament i violència en el treball per al personal dels col·legis.

I finalment, cal indicar que la Junta de Govern està fermament decidida a prendre mesures de conciliació laboral/professional, familiar i personal, tant dels/les treballadors/es com dels seus col·legiats/des. Amb aquest objectiu,  s’impulsarà en els propers mesos actuacions amb els òrgans judicials per tal d´aconseguir una conciliació plena.

En definitiva, des de l’advocacia i més concretament des del nostre col·legi, “TENIM UN PLA, TENIM UN PROPÒSIT: ADVOCACIA EN IGUALTAT “.

Cordialment,

Junta de Govern

Reus, 8 de març de 2019

Compartir!
AdministradorGeneralBenvolguts/des companys/es, Mitjançant una iniciativa de la Comissió de Violència de Gènere i Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana, es va fixar com a objectiu per aquest any l'elaboració d'un Pla d'Igualtat d'oportunitats amb mesures concretes que es pogués aplicar als diferents col·legis, tenint en compte les especificacions territorials de...