Benvolguts/des companys/es,

Us informem que el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) mitjançant FactoriAdvocacia, ha gestionat una nova coedició amb l’Editorial Sepin.

Es tracta del pack “Ejecución Civil”, format per tres volums:

  • VOLUM I – Disposicions Generals i l’Execució Provisional – Pàgines: 658

Basat en una detallada anàlisi de les diferents resolucions dictades pels nostres tribunals, es dóna resposta a cada un dels problemes que, les disposicions generals del procés d’execució civil, planteja: títols executius processals, extra processals i estrangers, condemnes a favor de consumidors indeterminats , costes, execució provisional, motius d’oposició, acumulació d’execucions, causes de suspensió, etc.

  • VOLUM II – Execució Civil. Dinerària i no dinerària – Pàgines: 766

Amb base a la jurisprudència, s’exposen les qüestions conflictives que la Llei silencia o regula de manera deficient: quantitats reclamables, interessos, ampliació de l’execució, localització del patrimoni de l’executat, béns inembargables, garanties de l’embargament, terceries de domini i de millor dret, subhastes judicials i mecanismes alternatius de realització forçosa, tercers ocupants d’immobles subhastats, execucions de donar, fer i no fer, conductes punibles de l’executat, etc.

  • VOLUM III – Execució Hipotecària – Pàgines: 556

Amb base en una detinguda anàlisi de les resolucions dictades pels nostres tribunals, de la doctrina de la DGRN i dels postulats del TJUE, se solucionen els nombrosos problemes pràctics que es susciten tant en els procediments hipotecaris i en els d’execució ordinària de l’art. 579 LEC com en els judicis declaratius iniciats contra les entitats bancàries, ara per consumidors per clàusules abusives, ara pels que no tenen aquesta consideració, però reclamen la nul·litat d’una clàusula de la seva escriptura d’hipoteca

Les condicions econòmiques, són les següents:

  • VOLUM I – Disposicions Generals i l’Execució Provisional: 26,50 € (IVA inclòs)
  • VOLUM II – Execució Civil. Dinerària i no dinerària: 26,50 € (IVA inclòs)
  • VOLUM III – Execució Hipotecària: 26,50 € (IVA inclòs)
  • Pack 3 volums: 64 €

Com podreu comprovar, hi ha 4 opcions de compra, des de la unitària fins a l’adquisició de les tres publicacions (pack).  Tot i això, per poderbeneficiar-nos d’aquests preus hem d’arribar entre tots els Col·legis a un mínim de 25 unitats, en cadascuna de les 3 publicacions i/o del pack (de forma independent).  

En cas que esteu interessats en aquestes publicacions ens ho  podeu comunicar abans del dia 17 d’abril al següent mail:  biblioteca@advocatsreus.org, indicant quines de les tres publicacions voleu o bé, si voleu el pack.

Cordialment,

Gerard Fort i Robert

Responsable Comissió Biblioteca

Reus, 1 d’abril de 2019

Compartir!
AdministradorLlenguaBenvolguts/des companys/es, Us informem que el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) mitjançant FactoriAdvocacia, ha gestionat una nova coedició amb l’Editorial Sepin. Es tracta del pack “Ejecución Civil”, format per tres volums: VOLUM I - Disposicions Generals i l'Execució Provisional - Pàgines: 658 Basat en una detallada anàlisi de les diferents resolucions dictades pels nostres tribunals, es...