Una mica d’història

formacio-160x160El 19 de gener de 1845 a iniciativa de 13 advocats es va fundar l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus. El seu naixement es troba íntimament lligat als importants esdeveniments històrics que es van produir en la nostra Nació Catalana, en la primera meitat del segle XIX. L’explosió industrial, amb la seva indústria tèxtil i l’aparició de societats mercantils van fer de la ciutat de Reus i de la seva comarca un important referent socio-econòmic arreu de l’estat. En aquest context, els advocats que exercien a la ciutat van tenir la necessitat de dotar-se d’un Col·legi. El 1846 hi havia censats en el nostre col·legi vint-i-cinc col·legiats en exercici, número que en aquella època ja era força important.

Des d’aquella data el col·lectiu no ha parat de créixer en número de col·legiats fins arribar els actuals tres-cents noranta-nou, dels quals tres-cents vint-i-vuit són exercents i setanta-un no exercents.

La relació coneguda de degans que ha tingut el Col·legi d’Advocats de Reus és la següent:

 • 2016: Excma: M. Encarna Orduna Pardo
 • 2003 : Excm. Sr. Pere Lluís Huguet Tous.
 • 1997 : Excm. Sr. Ricard Foraster Adserà.
 • 1988 : Excm. Sr. Enric Castro Casanovas.
 • 1987 : Il·lm. Sr. Ramón Marcer Butí (en funcions de desembre 1987 a gener 1988).
 • 1987 : Il·lm. Sr. Jaume Gispert Pujol (en funcions de gener a desembre).
 • 1973 : Excm. Sr. Agustín Barrera Carrero.
 • 1956 : Il.lm. Sr. Joan Piñol i Agulló.
 • 1949 : Il·lm. Sr. Anton Estivill de Llorach.
 • 1930 : Il·lm. Sr. Pau Font de Rubinat.
 • 1920 : Il·lm. Sr. Josep de Rabassa i Ortega.
 • 1908 : Il·lm. Sr. Joaquim Piñol i Massot.
 • 1883 : Excm. Sr. Bernat Torroja i Ortega.
 • 1845 : Il·lm. Sr. Sebastián Torroja.

Finalitats i objectius

D’acord amb allò establert a l’art. 1 dels nostres estatuts, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus és una corporació de dret públic emparada per la llei, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.

Biblioteca-599x275Finalitats del Col·legi:

 • Ordenar, dins el marc de les lleis i vigilar l’exercici de la professió d’advocat.
 • Representar els interessos generals de la professió d’advocat, especialment en les seves relacions amb l’Administració.
 • Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
 • Vetllar per a que l’activitat professional de l’advocat s’adeqüi als interessos dels ciutadans.
 • I les altres previstes per la Llei i les normes aplicables.

Funcions generals del Col·legi:

 • Vetllar per l’ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans i exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col·legials.
 • Participar en els òrgans consultius de l’Administració, quan aquesta ho requereixi.
 • Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d’interès per als col·legiats.
 • Evitar l’intrusisme i la competència deslleial entre professionals.
 • Intervenir, com a mitjancer i en procediments d’arbitratge, en els conflictes que per motius professionals es promoguin entre els col·legiats.
 • Establir criteris orientadors en matèria d’honoraris quan aquests no s’acreditin en forma d’aranzels, tarifes o taxes.
 • Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.
 • Organitzar cursos de formació profesional.
 • Aprovar els seus pressupostos, regular i fixar les aportacions dels seus col·legiats.
 • Organitzar el Torn d’Ofici i d’Assistència als detinguts, en el marc legal establert.
 • Totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s’encaminin al compliment dels objectius col·legials.
 • Les que preveu la Llei i les normes aplicables.

Funcions específiques del Col·legi envers els seus col·legiats:

 • La gestió del servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici.
 • Promoure la correcte utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació per part dels col·legiats.
 • Fomentar i organitzar la passantia, controlar el seu correcte desenvolupament i portar un registre de passanties.
 • Promoure la utilització de fulls d’encàrrec i fomentar la formació per escrit de pactes sobre honoraris entre l’advocat i el seu client.
 • Vetllar pel compliment pels col·legiats del deure de secret professional, protegint-los quan aquest compliment pugui estar amenaçat.
 • Controlar la publicitat dels col·legiats.
 • Potenciar la publicitat institucional.
 • Dictar resolucions interpretatives sobre qualsevol aspecte de les normes d’honoraris i resoldre les qüestions que es puguin suscitar sobre aquestes.
 • Emetre els informes que sol·licitin el òrgans jurisdiccionals en els incidents sobre taxació de costes, resoldre impugnacions, evacuar consultes formulades i emetre dictàmens i laudes previs o posteriors a l’emissió de minutes i establir el pagament de quantitats per aquest servei.
 • Portar un registre de societats professionals de col•legiats i llurs sucursals, establir el pagament de quantitats pel registre i publicar cada any, juntament amb la relació dels col·legiats, la relació de les societats i de les sucursals inscrites al registre.
 • Fomentar, crear, organitzar i mantenir escoles de pràctica jurídica; promoure, facilitar, organitzar, i, si escau, finançar activitats de formació professional contínua i cursos d’especialització professional; homologar, segons les condicions que fixi el Consell, els cursos d’especialització continuada i supervisar el compliment per part dels col·legiats de la formació continuada i la seva acreditació.
 • La potestat disciplinària.

Fitxers:

Estatuts de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus

Compartir!