Inscripció en el Registre d’Administradors Concursals

Registre

El Col·legi d’advocats de Reus en compliment del que estableix l’art 27.1 de la Llei 22/2003 de 9 de juliol Concursal introduït per la reforma de la llei 38/2011 de 10 d’octubre que preveu la possibilitat que l’administrador sigui a més d’un advocat amb acreditada experiència una societat professional inscrita en qualsevol Col·legi d’advocats de l’Estat, el Col·legi d’Advocats de Reus elabora una Llista d’Administradors Concursals.

Legislació

Requisits

Les condicions per a formar part de la llista són:

Persona física

  1. Ser advocat en exercici amb 5 anys d’experiència professional en l’exercici de l’advocacia.
  2. Acreditar formació especialitzada en Dret concursal.

Persona jurídica

  1. Les persones jurídiques que sol·licitin la seva inscripció en les llistes d’administradors concursals hauran d’estar constituïdes com a societats limitades professionals (SLP) que hauran d’estar inscrites el Registre de Societats Professionals de qualsevol Col·legi d’Advocats.
  2. La societat haurà d’estar integrada com a mínim per un advocat i un economista i garantir la obligada independència i dedicació que es recull a la llei.
  3. L’advocat que representi a la SLP haurà d’acreditar 5 anys d’experiència professional en l’exercici de l’advocacia.

Tràmit d’alta

Per a la inscripció en la Llista d’Administradors Concursals s’haurà d’omplir la sol·licitud que es facilita a continuació, la que, junt amb tota la documentació acreditativa de complir els requisits exigits, s’haurà d’entregar a la seu del Col·legi d’Advocats de Reus.

Formulari dades administradors concursals (XLSX)

Actualitzacions

Si és d’interès dels inscrits a les llistes d’Administrador Concursal actualitzar les dades que en ell hi consten, ho podran realitzar en qualsevol moment. Per a aquest cas serà necessari aportar la documentació acreditativa dels títols o cursos que s’hagin seguit.

Compartir!