}
Tel:+34 977340850   

Acord Junta Govern Art. 8.2 i DA 5a de la Llei 4 / 2015 Estatut de la Víctima


justicia-balanza-martillo

Benvolguts/des companys/es,

Us informem que per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2016 i, per tal de donar compliment al que estableix la Disposició Final 5a de la LLei 4 / 2015 en relació a l’article 8 de l'Estatut de la Víctima, s’ha acordat el següent:

Els advocats no podran dirigir-se directa ni indirectament a les víctimes de catàstrofes, calamitats públiques o uns altres successos que provoquin un nombre elevat de víctimes per tal d’oferir-los els seus serveis professionals fins que no hagin transcorregut 45 dies del fet, llevat és clar que sigui la pròpia víctima qui sol·liciti de forma expressa els seus serveis. Igualment, es fa constar i es comunica que l'incompliment d'aquest deure donarà lloc a una responsabilitat disciplinària per infracció molt greu, sens perjudici de la resta de responsabilitats que procedeixin”.

Us ho comuniquem als efectes oportuns,

Cordialment,

Junta de Govern

Reus, 28 d’octubre de 2016