}
Tel:+34 977340850   

Portal de la Transparència


El portal de transparència de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus posa a disposició de totes les persones membres de la comunitat col·legial, així com de la ciutadania en general, mitjançant la publicitat activa, la informació més rellevant relativa a les seves activitats i les seves funcions de forma clara, accessible i comprensible; amb la qual cosa possibilita la rendició de comptes en tots els àmbits de la gestió de la institució, de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i els compromisos adquirits en el Codi ètic i de bones pràctiques aprovat en data 22 de febrer de 2021 pel Consell de l’Advocacia Catalana i al qual l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus està adscrit.

Es pot sol·licitar, sempre que es respectin els límits fixats per la normativa vigent, informació sobre dades que no es trobin publicades.

 

Comptes col·legials

 

Any 2024

Liquidació 24

Pressupost 24

Any 2023

Liquidació 23

Pressupost 23

Any 2022

Liquidació 22

Pressupost 22

Any 2021

Liquidació 21

Pressupost 21

Any 2020

Liquidació 20

Pressupost 20

Any 2019

Liquidació 19

Pressupost 19

Any 2018

Liquidació 18

Pressupost 18

 

 

Memòries col·legials

Any 2023

Memòria 2023

Any 2022

Memòria 2022

Any 2021

Memòria 2021

Any 2020

Memòria 20

Any 2019

Memòria 19

Any 2018

Memòria 18