Comissió de Deontologia

Presentació

La Comissió de Deontologia de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus s’ocupa dels assumptes en matèria deontològica, tot impulsant la promoció i l’aplicació d’aquestes normes en les relacions professionals entre advocats/des i els/les advocats/des i els seus clients.

L’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus té la potestat sancionadora amb l’objecte de depurar possibles responsabilitats professionals de col·legiats/des que poguessin incomplir la normativa reguladora de la deontologia professional en l’exercici de la seva activitat.

A través de la Comissió de Deontologia, la Junta de Govern exerceix la competència de control deontològic i, en el seu cas, disciplinari per l’actuació professional dels advocats/des, acordant-se, segons els supòsits, l’arxiu sense més tràmit de la queixa, la tramitació de expedient informatiu previ o la incoació d’expedient disciplinari.

Per a aquesta finalitat, la Comissió de Deontologia, aplica les normes recollides en aquest sentit a la Normativa de l’Advocacia Catalana de l’any 2019 i en els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus.

Per altra banda, la Comissió de Deontologia ha creat un servei de consultes que tracta de resoldre els dubtes plantejats pels col·legiats i col·legiades en exercici en relació a la interpretació i aplicació de la normativa deontològica i la seva transposició a l’exercici diari de la professió.

Membres

  • Responsable: Jordi Antón García
  • Alcañiz Sáez, Lluis Miquel
  • Cantos Viñas, Fernando
  • García Cabañero, Yolanda
  • García Cámara, Débora
  • Solé Martí, Montserrat
  • Tera Faba, Òscar