}
Tel:+34 977340850   

Comissió de Mediació i ADR

Presentació

 

La Comissió de Mediació i ADR es va crear arran de l’aprovació de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar a Catalunya. Aquesta Llei va representar una fita important en la introducció d’aquest procediment en el tractament jurídic de les crisis familiars i va comportar una innovació important en l’àmbit del Dret de Família, en un moment en què la resta de l’Estat espanyol no existia una pràctica generalitzada de la Mediació.

L’any 2009 es va publicar la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. Aquesta nova llei, d’una banda, ampliava l’objecte de la mediació a qualsevol conflicte en l’àmbit de la persona i la família i, de l’altra, estenia l’objecte de la mediació a la civil.

El Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, neix amb l’objectiu d’ampliar l’aplicació de la mediació a tots els àmbits de la vida de les persones i les entitats, consolidant la mediació con una nova eina de gestió de conflictes i de resolució extrajudicial.

La Comissió de Mediació, es reuneix amb la finalitat de mantenir actualitzat el servei i facilitar als ciutadans un camí alternatiu, extrajudicial, per ajudar, mitjançant aquest servei, a les persones que tinguin un conflicte a trobar un acord satisfactori per a totes les parts, amb el suport de la figura del mediador.

Responsables 

 • Robert Giménez
 • Maria del Mar Granell

Membres 

 • Sandra Figueras
 • M. Inmaculada Horcajadas
 • Rosa M. Lunar
 • Sandra Martorell
 • Jesús Palau
 • Núria Piqué

Informació d'interès

Servei d’Orientació en Mediació (SOM)

El Servei d’Orientació en Mediació és un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada que ofereix el Col·legi de l'Advocacia de Reus,en el marc d’un conveni signat amb el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (Departament de Justícia), que té per objecte informar i orientar els ciutadans sobre la mediació com a mètode de resolució de conflictes, en diversos àmbits.El SOM es presta a la seu judicial del Col·legi de l'Advocacia de Reus.

HORARIS SOM Reus Atenció: Sol·licitar cita prèvia a través del web del Col·legi de l'Advocacia de Reus, www.advocatsreus.cat 

Horari d’atenció SOM: de dimarts a dijous, 10:30h a 12:30h.

 

NORMATIVA AUTONÒMICA

 • Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. DOGC núm. 5432, de 30 de juliol
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. DOGC núm. 5686, de 5 d’agost.
 • Decret 135/2012, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. DOGC núm. 6240, de 25 d’octubre
 • Resolució JUS/2896/2012, de 17 de desembre, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. DOGC núm. 6283, de 31 de desembre
 • Ordre JUS/428/2012, de 18 de desembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d’homologació de la formació específica en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat. DOGC núm. 6282, de 28 de desembre.

 

NORMATIVA ESTATAL

 • Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils. BOE núm. 162, de 7 de juliol. Versió consolidada.
 • Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils. BOE núm. 56, de 6 de març.
 • Real Decret 980/2013, de 13 de desembre, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils. BOE Núm. 310, de 27 de desembre.

 

NORMATIVA INTERNACIONAL

 • Recomanació núm. (98) 1, del Comitè de Ministres dels Estats Membres sobre la Mediació familiar (Aprovada pel Consell de Ministres el 21 de gener de 1998, a partir de la 616 reunió dels Delegats dels Ministres).