}
Tel:+34 977340850   

Orígens

 

 

Orígens. Una mica d'història
 

El 19 de gener de 1845 a iniciativa de 13 advocats es va fundar l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus. El seu naixement es troba íntimament lligat als importants esdeveniments històrics que es van produir en la nostra Nació Catalana, en la primera meitat del segle XIX. L’explosió industrial, amb la seva indústria tèxtil i l’aparició de societats mercantils van fer de la ciutat de Reus i de la seva comarca un important referent socio-econòmic arreu de l’estat. En aquest context, els advocats que exercien a la ciutat van tenir la necessitat de dotar-se d’un Col·legi. El 1846 hi havia censats en el nostre col·legi vint-i-cinc col·legiats en exercici, número que en aquella època ja era força important.

Des d’aquella data el col·lectiu no ha parat de créixer en número de col·legiats i col·legiades fins a arribar als actuals quatre-cents noranta en total, dels quals tres-cents quaranta-vuit són exercents i cent quaranta-dos no exercents.

 

El 19 de gener de 1845 a iniciativa de 13 advocats es va fundar l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus.

 

 

Sala juntes

 

 

La relació coneguda de degans/es que ha tingut el Col·legi de l'Advocacia de Reus és la següent:

 • 2024: Excm. Sr. Sergi Guillén García.
 • 2016: Excma. Sra. M. Encarna Orduna Pardo.
 • 2003: Excm. Sr. Pere Lluís Huguet Tous.
 • 1997: Excm. Sr. Ricard Foraster Adserà.
 • 1988: Excm. Sr. Enric Castro Casanovas.
 • 1987: Il·lm. Sr. Ramón Marcer Butí (en funcions de desembre 1987 a gener 1988).
 • 1987: Il·lm. Sr. Jaume Gispert Pujol (en funcions de gener a desembre).
 • 1973: Excm. Sr. Agustín Barrera Carrero.
 • 1956: Il.lm. Sr. Joan Piñol i Agulló.
 • 1949: Il·lm. Sr. Anton Estivill de Llorach.
 • 1930: Il·lm. Sr. Pau Font de Rubinat.
 • 1908: Il·lm. Sr. Joaquim Piñol i Massot.
 • 1920: Il·lm. Sr. Josep de Rabassa i Ortega.
 • 1883: Excm. Sr. Bernat Torroja i Ortega.
 • 1845: Il·lm. Sr. Sebastián Torroja.

 

Finalitats del Col·legi

D’acord amb allò establert a l’article 1 dels nostres estatuts, l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus és una corporació pública que ostenta la representació i defensa de la professió de l'advocacia i es denomina “Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus”. D'acord amb l'article 3, aquestes són les finalitats del Col·legi: 

 • L'ordenació de l'exercici de la professió de l'advocacia, com a professió lliure i independent que, en base a l'aplicació de la ciència i la tècnica jurídica i per mitjà de la seva activitat d'assessorament i consell, assegura l'efectivitat del dret fonamental de defensa i assistència lletrada i es constitueix en garantia dels drets i llibertats de les persones, de la concòrdia i de la justícia.

 • La representació institucional exclusiva de la professió de l'advocacia.

 • La col·laboració en el funcionament, promoció i millora de l'Administració de la justícia.

 • La contribució a la garantia del dret constitucional de defensa i accés a la justícia mitjançant l'organització i prestació de l'assistència jurídica gratuïta.

 • La defensa dels interessos professionals dels col·legiats i les col·legiades del Col·legi, en congruència amb els interessos i necessitats generals de la societat.

 • La protecció dels interessos dels consumidors i consumidores i usuaris i usuàries.

 • El control deontològic i l'exercici de la potestat disciplinària en garantia de l’exercici de l’advocacia.

 • La formació inicial i permanent dels col·legiats i les col·legiades.
 • La intervenció en el procés d'accés a la professió de l'advocacia, de conformitat amb l'establert en les lleis.
 • Defensar l´Estat Social i Democràtic de Dret i treballar per la promoció dels Drets Humans i de les llibertats públiques. Així com, donar compliment a la normativa estatal i autonòmica d'aplicació.

 

Funcions del Col·legi

D'acord amb l'article 4, les funcions de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Reus són els següents:

 

 • Ostentar la representació i defensa de l'advocacia davant l'Administració, institucions, Tribunals, entitats i particulars, amb legitimació per ser part en tots els litigis i causes que afectin els drets i interessos professionals.
 • Aprovar els seus estatuts i reglaments de règim interior.
 • Ordenar l'activitat professional dels col·legiats i les col·legiades, vetllant per la formació, la deontologia i la dignitat professional i els drets dels particulars, així com exercir la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial, fent complir als col·legiats i a les col·legiades, en allò que afecti la professió, les disposicions  adoptades pels òrgans col·legials en matèria de la seva competència.
 • Garantir que es cobreixin amb una assegurança els riscos de responsabilitat en què es pugui incórrer  en l’exercici de la professió i en el marc del que estableix  la normativa vigent.
 • Organitzar i gestionar els serveis del torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta, assistència al detingut, el servei d’orientació jurídica i servei de orientació en la mediació, així com tots aquells que es puguin crear, d’acord amb la Llei, a fi de garantir l’accés dels ciutadans a un assessorament, una defensa jurídica i una representació tècnica de qualitat.
 • Promoure i fomentar especialment la formació inicial i continuada en matèria de l’exercici de la professió de l’advocacia, mitjançant cursos adreçats als col·legiat i a les col·legiades,  tant en l’àmbit del Col·legi com en el de les universitats de la seva demarcació territorial.
 • Impulsar l'adequada utilització per part dels col·legiats i les col·legiades de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'exercici professional i en les seves relacions corporatives.
 • Mantenir una Escola de Pràctica Jurídica i altres mitjans per possibilitar l'accés a l'advocacia dels nous titulats i l'organització de cursos per a la formació contínua, perfeccionament i especialització professional dels col·legiats i les col·legiades.
 • Assegurar la representació de l'advocacia en els Consells Socials i Patronats Universitaris, en els termes establerts per les normes que els regulin.
 • Adoptar les mesures adients per evitar l'intrusisme i la competència deslleial, mitjançant l'exercici de les accions previstes a l'ordenament jurídic.
 • Participar en les matèries pròpies de la professió en els òrgans consultius de l'Administració, així com en els organismes o associacions interprofessionals i designar representants en qualsevol tribunal en què s'exigeixin coneixements relatius a matèries específiques, sempre que se’l requereixi.
 • Col·laborar amb el Poder Judicial i els altres poders públics mitjançant la participació en els òrgans que procedeixi, de conformitat amb les seves normes reguladores; així com la realització d'estudis, emissió d'informes, elaboració d'estadístiques i altres activitats relacionades amb les seves finalitats, quan els siguin sol·licitades o s’acordin per pròpia iniciativa.
 • Fomentar l’ús de la llengua catalana entre els col·legiats i les col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en els quals s’exerceix la professió.
 • Crear societats, associacions, fundacions o qualsevol entitat o figura jurídica admesa en dret, que  tingui per objecte la prestació de serveis en benefici als col·legiats i a les col·legiades o de la professió de l'advocacia. 
 • Promoure la utilització de fulls d’encàrrec en relació als honoraris professionals així com emetre dictàmens als exclusius efectes de la taxació de costes i de la jura de comptes dels advocats i de les advocades, que seran igualment vàlids pel càlcul d'honoraris que corresponguin a l'efecte de taxació de costes en assistència jurídica gratuïta.
 • Intervenir, prèvia sol·licitud de les persones interessades, en vies de conciliació, mediació o arbitratge en les qüestions que per motius professionals se suscitin entre els col·legiats i les col·legiades o entre aquests i els seus clients.
 • Exercir funcions d'arbitratge en els assumptes que els siguin sotmesos, així com promoure, crear o participar en institucions d'arbitratge, mediació o qualsevol altres mètodes alternatius de resolució de conflictes.
 • Promoure polítiques d’igualtat de gènere.
 • Totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i s'encaminin al compliment dels objectius col·legials.
 • Quantes funcions ho siguin en benefici de la protecció dels interessos i la igualtat de les persones consumidores i usuàries dels serveis de l’advocacia i qualsevol altres establertes en els presents Estatuts o les previstes per legislació vigent.
   

Fitxers: