}
Tel:+34 977340850   

Col·legiar-se

Requisits per a la col·legiació: amb i sense exercici, primera col·legiació, procedents d’altres col·legis, residents i no residents.

 

En aquest apartat es poden descarregar tots els documents i requisits necessaris per a la col·legiació.

 

Supòsits especials de condonació de quota col·legial per advocats/des exercents:

  • Primera col·legiació. Es condonarà la quota col·legial durant les tres primeres mensualitats als advocats i a les advocades que s'incorporin com a exercents residents per primera vegada en un Col·legi de l'Advocacia. 

  • Maternitat o paternitat biològica o per adopció. Es condonaran tres quotes col·legials per causa de maternitat o paternitat. Pel cas que tots dos progenitors siguin advocats/des col·legiats/des del Col·legi només es pot condonar la quota durant un trimestre a un d'ells. La sol·licitud de condonació de la quota s’ha de sol·licitar en el termini de dos mesos des del naixement o adopció aportant el corresponent certificat de naixement o adopció.
  • Col·legiats/des exercents o no exercents de més de 70 anys estan exempts del pagament de la quota col·legial.
  • S'eximeix de la quota del Grup d'Advocats Joves del primer any de col·legiació.