Comissió de taxació de costes i jura de comptes

 

 

Presentació

La Comissió de Taxació de Costos i Jura de Comptes és un òrgan col·legial dependent de la Junta de Govern de Reus. El seu funcionament es regirà pel present reglament, pels Estatuts Col·legials, i en el seu defecte, pel que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu de les administracions públiques. La comissió té caràcter permanent.

     

    Contactetaxaciocostes@advocatsreus.org

    Membres