Aquesta web utilitza cookies per a millorar la teva experiència amb nosaltres. Per a més informació ves a Política de cookies   

IMPORTANT - NOVETATS JUSTIFICACIONS TOAD


ll

A partir d'aquest dilluns, dia 19 d’octubre de 2020, amb l’objectiu d’agilitzar la tramitació de les vostres justificacions del torn d’ofici i de les assistències de guàrdia, s’ha acordat que la presentació de la documentació la feu a través del programa de gestió SIGA.
 
Us adjuntem dos tutorials que us indiquen pas a pas com es justifica i es penja la documentació corresponent. Els dos tutorials son els següents: 

 
Conseqüentment, a partir d’aquesta data, el correu que hi havia assignat per a enviar les justificacions,  toad@advocatsreus.org,  deixarà d’estar operatiu.
 
Aprofitem per recordar-vos que és necessari per a la tramitació de la subvenció de les assistències de guàrdia que empleneu totes les dades i que marqueu totes les caselles de l’imprès que utilitzeu per a justificar les assistències, sobre tot les referents al DNI/NIF/NIE, estat civil o parella de fet, així com, qualsevol altra dada rellevant per al reconeixement del dret de justícia gratuïta (nombre de membres de la unitat familiar, incapacitats, minusvalideses,  endeutaments….etc), a fi i efecte d’evitar que la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta ens retorni l’expedient per manca de dades.
 
Així mateix, també us recordem que per a resoldre qualsevol incidència que es produeixi en el desenvolupament dels diferents torns de guàrdia d’assistència al detingut, VIGE, menors i estrangeria,  tenim operativa la funció del Diputat o Diputada de Guàrdia.  Així doncs, davant qualsevol situació de dubte us podeu posar en contacte amb la secretaria del Col·legi de l’Advocacia (en horari d’oficina) o amb el Servei de Guàrdies (en horaris de tancament del Col·legi), qui s’encarregaran de donar trasllat de la qüestió al Diputat o Diputada de Guàrdia i us donaran la resposta.