Junta General Ordinària

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus ha acordat convocar la celebració de la primera Junta General Ordinària del 2022, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a la Junta General Ordinària celebrada el passat dia 16 de desembre de 2021.

2. Memòria del Deganat sobre els esdeveniments de l’any 2021.

3. Examen, votació i aprovació, si s’escau, del compte general de despeses i ingressos de l’any 2021.

4. Presa de possessió dels nous càrrecs de vice degà o diputat 1r, diputada 3a, diputada 5a, diputada 6a i secretari.

5. Precs i preguntes