Normes gestió TOAD

Us recordem algunes de les normes en relació el funcionament del torn d’ofici i d’assistència al detingut així com uns acords que s’han pres per tal d’agilitzar i millorar la gestió del TOAD.

  1. MITJANS DE PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIÓNS DE LES ACTUACIONS DEL TOAD

A fi i efecte d’evitar disfuncions i duplicitats en la presentació de la documentació per a justificar les vostres actuacions del torn d’ofici, us tornem a recordar que la presentació de les justificacions i de les assistències única i exclusivament es podrà fer mitjançant una de les següents opcions:

  • Escanejant la documentació i penjar-la al programa de gestió SIGA o
  • Enviant la documentació escanejada al correu que es va crear a tals efectes: toad@advocatsreus.org (no a cap altre correu) o

Només es podrà presentar presencial a la seu principal del Col·legi (no a la seu col·legial ubicada al Palau de Justícia) en el cas que necessiteu aportar documentació original.

  1. MITJANS DE PRESENTACIÓ DE LES GESTIONS DEL TOAD

A fi i efecte de coordinar i evitar les disfuncions que genera que envieu per duplicat, fins i tot per triplicat i per diferents vies totes les vostres consultes relacionades amb designes d’ofici, sol·licituds de compensació i de caducitat i qualsevol altre gestió que plantegeu, totes aquestes consultes o gestions única i exclusivament es podran fer enviant al correu creat a tals efectes: gestionstoad@advocatsreus.org (no a cap altre correu).

Només es podrà presentar presencial a la seu principal del Col·legi (no a la seu col·legial ubicada al Palau de Justícia) en el cas que necessiteu aportar documentació original.

  1. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DE LES ACTUACIONS DEL TOAD

Les justificacions de les actuacions s’han de presentar abans del dia 20 de cada mes per a la seva tramitació dins el mateix mes, les presentades amb posterioritat al dia 20 seran tramitades dins el mes següent.

Els volants d’assistència al detingut/da podran presentar-se fins als dos  primers dies del mes següent.

  1. COMPENSACIONS DE GUÀRDIES
  • En relació els canvis de guàrdia, s’haurà de comunicar en el moment que es demani aquest canvi les dates i el/la lletrat/da amb qui es fa el canvi. No es pot demanar un canvi i deixar pendent de comunicar el dia que es
  • En relació a les compensacions pendents de guàrdies d’anys anteriors s’acorda donar-les de baixa  i deixar-les sense efecte.
  1. SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA/SERVEI D’ORIENTACIÓ A LA MEDIACIÓ

Es recorda a tots/es els/les lletrats/des que estan d’alta al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) i al Servei d’Orientació a la Mediació (SOM) el deure de complir l’horari establert a fi i efecte d’oferir un servei de qualitat, doncs el fet d’arribar tard provoca disfuncions en l’organització i queixes per part dels usuaris/es.

L’horari del SOJ és de dilluns a dijous, de les 9.30 h a les 12.30 h i l’horari del SOM és dimarts, dimecres i dijous, de les 9.30 h a les 11.30 h.​​​​​​​

    6. DELICTES LLEUS

Per tramitar la corresponent subvenció per a la intervenció lletrada d’ofici en els delictes lleus, és del tot necessari presentar la sol·licitud del justiciable degudament signada i segellada pel jutjat juntament amb la sentència on consti la intervenció del lletrat/da. En cas contrari, no serà possible tramitar la subvenció.