Oficina de servei i d'Atenció al col.legiat/ada

Benvolguts/des companys/es,

Us informem que la Junta de Govern, reunida en data 14 de setembre de 2017, va acordar, a fi i efecte de facilitar una comunicació encara més fluïda entre el Col·legi i els/les col·legiat/des, activar l’Oficina de Servei i d’Atenció al col·legiat/da (OSAC) que es va crear al seu dia.

La seva funció és promoure la vostra participació en la vida i el funcionament col·legial i millorar els serveis als col·legiats. Tots els/les col·legiats/des podreu fer arribar els vostres suggeriments, propostes, i queixes que considereu oportunes en relació la millora dels serveis col·legials al següent mail: osac@advocatsreus.org.

La informació continguda en les comunicacions rebudes a través del mail serà tractada de forma confidencial i serà analitzada als efectes exclusius d’assegurar que les consultes, suggeriments, queixes… siguin degudament ateses en temps i forma.

Per a més facilitat us adjuntem un model d’imprès on podeu fer arribar les vostres opinions.

Esperem que aquest servei ens sigui d’utilitat i sigui un mitjà fluid de comunicació per tal d’atendre i resoldre les vostres qüestions i així millorar els serveis col·legials.

Cordialment,

Junta de Govern