Acord Ple CGAE - cita prèvia


´´

Durant la celebració del Ple del Consejo General de la Abogacia celebrat el passat dia 20 d’octubre de 2021, es va acordar enviar dos escrits amb les següents manifestacions: 

  • Escrit dirigit al president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, senyor Carlos Lesmes amb el contingut següent: 

L'evident millora de la situació sanitària fa que decaigui la justificació de les mesures que, a la pràctica, suposen una limitació al ple exercici del dret de defensa, accés als tribunals i publicitat de les actuacions.

En aquest sentit, i en línia amb allò acordat per alguns Tribunals Superiors de Justícia, procedeix la supressió de la cita prèvia, així com la de qualsevol barrera o obstacle que impedeixi o dificulti els ciutadans i els seus advocats, l'accés a les dependències judicials.

En conseqüència, sol·licitem del Consell General del Poder Judicial que doni les instruccions pertinents a aquest efecte, dins l'àmbit de les seves competències.”

  • Escrit dirigit a la ministra d’Hisenda i Funció Pública, senyora M. Jesús Montero amb el contingut següent:

 “L'Advocacia vol manifestar la seva preocupació per l'alarmant desatenció de les administracions públiques cap als ciutadans que en requereixen els serveis.

La crisi sanitària generada per la pandèmia ha accentuat una situació que s'observava ja amb anterioritat. L'exigència de cita prèvia, moltes vegades difícil d'obtenir en un termini raonable o la necessitat de l'ús de mitjans tecnològics inaccessibles per a bona part de la població, per posar només alguns exemples, deterioren greument l'atenció de qualitat que el ciutadà mereix per part de les administracions públiques que tenen el mandat constitucional d'eficàcia i l'obligació de promoure les condicions perquè la ciutadania pugui exercir amb plenitud els drets.”