Registre d’administradors/es concursals

 

Inscripció en el Registre d’Administradors/es Concursals

 

Registre

 

El Col·legi de l'Advocacia de Reus en compliment del que estableix l’art 27.1 de la Llei 22/2003 de 9 de juliol Concursal introduït per la reforma de la llei 38/2011 de 10 d’octubre que preveu la possibilitat que l’administrador/a sigui a més d’un/a advocat/da amb acreditada experiència una societat professional inscrita en qualsevol Col·legi d’advocats de l’Estat, el Col·legi de l'Advocacia de Reus elabora una Llista d’Administradors/es Concursals.

 

Legislació

 

 

Requisits

 

Les condicions per a formar part de la llista són:

Persona física

  1. Ser advocat/da en exercici amb 5 anys d’experiència professional en l’exercici de l’advocacia.
  2. Acreditar formació especialitzada en dret concursal.

Persona jurídica

  1. Les persones jurídiques que sol·licitin la seva inscripció en les llistes d’administradors concursals hauran d’estar constituïdes com a societats limitades professionals (SLP) que hauran d’estar inscrites el Registre de Societats Professionals de qualsevol Col·legi d’Advocats/des.
  2. La societat haurà d’estar integrada com a mínim per un/a advocat/da i un/a economista, titulat mercantil o auditor/a de comptes i garantir la deguda independència i dedicació en el desenvolupament de les funcions de l'administració concursal.
  3. L’advocat/da que representi a la SLP haurà d’acreditar 5 anys d’experiència professional efectiva en l'exercici de l'advocacia i acreditar la formació especialitzada en dret concursal.

 

Tràmit d’alta

 

Per a la inscripció en la Llista d’Administradors/es Concursals s’haurà d'emplenar la sol·licitud que es facilita a continuació, la que, junt amb tota la documentació acreditativa de complir els requisits exigits, s’haurà d’entregar a la seu del Col·legi de l'Advocacia de Reus.

 

 

Actualitzacions

 

Si és d’interès dels inscrits/es a les llistes d’Administrador/es Concursal actualitzar les dades que en ell hi consten, ho podran realitzar en qualsevol moment. Per a aquest cas serà necessari aportar la documentació acreditativa dels títols o cursos que s’hagin seguit.